Privacyverklaring

Gewichtsconsulent Zeeland respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Zeeland worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.gewichtsconsulentzeeland.nl (hierna: ‘de website’). Gewichtsconsulent Zeeland acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Gewichtsconsulent Zeeland zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Gewichtsconsulent Zeeland verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Gewichtsconsulent Zeeland, zoals bij:

  • Telefonisch contact of het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website of via Facebook Messenger;
  • Het sluiten van een overeenkomst of uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst.

Persoonsgegevens worden door Gewichtsconsulent Zeeland verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming. 

De door u aan Gewichtsconsulent Zeeland verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Gewichtsconsulent Zeeland hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Zo worden uw e-mailadres of telefoonnummer gebruikt voor het bevestigen van afspraken en het sturen van herinneringen met betrekking tot afspraken, 

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Gewichtsconsulent Zeeland.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gewichtsconsulent Zeeland of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Gewichtsconsulent Zeeland of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Gewichtsconsulent Zeeland om de website en e-mailvoorzieningen van Gewichtsconsulent Zeeland te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op facturen, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Gewichtsconsulent Zeeland te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Gewichtsconsulent Zeeland nu of in de toekomst mogelijk gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma, in dat geval ontvangt de exploitant van die software middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken van uw persoonsgegevens die niet van uzelf afkomstig zijn, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Gewichtsconsulent Zeeland gesloten met een derde. Het betreft hier bijvoorbeeld uw NAW- en contactgegevens, welke door de opdrachtgever van Gewichtsconsulent Zeeland aan Gewichtsconsulent Zeeland worden verstrekt. Ook hier geldt dat de bedoelde persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.


Uw rechten

U heeft het recht om Gewichtsconsulent Zeeland te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren, beveiligen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Gewichtsconsulent Zeeland bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Gewichtsconsulent Zeeland legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Zeeland , kunt u contact opnemen met Gewichtsconsulent Zeeland. Zij helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Zeeland of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Gewichtsconsulent Zeeland
Eigenaar: Sarah Lateur

Juliana van Stolberglaan 11

4303 AA Zierikzee
E-mailadres: [email protected]